HWA320 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 500
MỞ KHUÔN: 570 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 820 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

HWA280 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 530 x 420
MỞ KHUÔN: 465 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 820G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

JSW450 1 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

MITSU160 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 630 mm
CẢO: 38 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

SHUENN JANN150 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 430 x 430
MỞ KHUÔN: 340 mm
CẢO: 48 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 350G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

TP370 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 700 x 700
MỞ KHUÔN: 610 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:1.050G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

CLF190 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 485 x 480
MỞ KHUÔN:460  mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:540 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

LH 370
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 610
MỞ KHUÔN: 545 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:  900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

km 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 620
MỞ KHUÔN: 595 mm
CẢO: 63 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 680 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

JSW 220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

CLF400 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 685 x 600
MỞ KHUÔN: 620 mm
CẢO: 75 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1330 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

TOYO 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 620 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW 550 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 900 x 900
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.030 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

SUMI 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 40mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 190 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

TP280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 720G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

YC220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 480 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 500G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 03/2002

LH550 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 840 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.100G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

NN350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 660 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 480G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998


JSW450 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 845g (PS)
NĂM SẢN XUẤT:  2000