IMG 1460 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 1300 x 1150
MỞ KHUÔN: 1600 mm
CẢO: 140 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 11.5KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 10-1997

LH 370
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 610
MỞ KHUÔN: 545 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:  900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

JSW 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 950 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3500 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

Km 450 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 820 x 820
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 80 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.380 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

LH280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

kawaguchi50 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 620
MỞ KHUÔN: 595 mm
CẢO: 63 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 680 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

mitsu 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 970 x 970
MỞ KHUÔN: 1350 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3200 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

JSW 450 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

FCS 260 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 570 x 480
MỞ KHUÔN: 525 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 600 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

FCS 220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 520 x 460
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 57 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 460 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2002

JSW 220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

CLF 190 4
LỌT LÒNG KHUÔN: 485 x 480
MỞ KHUÔN: 460 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 580 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

NISSEI 260 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 600 mm
CẢO: 61 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:580 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

CLF 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 555 x 550
MỞ KHUÔN: 520 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 650 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

CLF 400 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 680 x 600
MỞ KHUÔN: 620 mm
CẢO: 75 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1330 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

NR 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 508 x 508
MỞ KHUÔN: 485 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 530 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

TOYO 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 620 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

NR 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 508 x 508
MỞ KHUÔN: 485 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 530 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

NN 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.9 kg (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998