HWA320 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 500
MỞ KHUÔN: 570 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

J350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 730 x 730
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 72 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.050G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

HWA280 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 530 x 420
MỞ KHUÔN: 465 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 820G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

JSW450 1 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

J350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 730 x 730
MỞ KHUÔN:700  mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 430 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

km 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 620
MỞ KHUÔN: 595 mm
CẢO: 63 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 680 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

mitsu 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 970 x 970
MỞ KHUÔN: 1350 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3200 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

JSW 220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 685 x 600
MỞ KHUÔN: 620 mm
CẢO: 75 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.330 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

JSW 550 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 900 x 900
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 66 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.080 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

SUMI 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 40mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 190 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

TP2801
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 720G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

NN350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 660 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 480G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

FCS520 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 95 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.200G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

J1300 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1.270 x 1.270
MỞ KHUÔN: 1.500 mm
CẢO: 130 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 7.300G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

HC320 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 500
MỞ KHUÔN: 570 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 800G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 590 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 950G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 365 x 290
MỞ KHUÔN: 280 mm
CẢO: 35mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 145G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2007

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 395 x 395
MỞ KHUÔN: 320 mm
CẢO: 38mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 185G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2007


JSW450 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 845g (PS)
NĂM SẢN XUẤT:  2000