J350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 730 x 730
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 72 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.050G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 850G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 580
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.000G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 560 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:  900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

km 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 620
MỞ KHUÔN: 595 mm
CẢO: 63 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 680 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 920G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 470 x 470
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 345 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 11/2000

NN350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 660 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 480G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

HC320 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 500
MỞ KHUÔN: 570 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 800G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996