IMG 1460 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 1300 x 1150
MỞ KHUÔN: 1600 mm
CẢO: 140 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 11.5KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 10-1997

JSW 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 950 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3500 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

Km 450 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 820 x 820
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 80 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.380 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

mitsu 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 970 x 970
MỞ KHUÔN: 1350 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3200 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

JSW 450 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 58 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 510 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

JSW 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 950 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.5 kg (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

JSW 850 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 110 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 4.8 KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW 550 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 900 x 900
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.030 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

NN 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3 kg (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

km 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 970 x 970
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.7 kg (PS)
NĂM SẢN XUẤT