JSW 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 950 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3500 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

Km 450 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 820 x 820
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 80 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.380 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW 850 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 110 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 4.8 KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW 550 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 900 x 900
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.030 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:


JSW450 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 845g (PS)
NĂM SẢN XUẤT:  2000