kawaguchi50 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 310 x 310
MỞ KHUÔN: 250 mm
CẢO: 28 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 57 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3-1998

JSW550 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 910 x 910
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 100 mm     CDLK :430
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.000G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1996 

TM450HW 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 870 x 870
MỞ KHUÔN: 850 mm
CẢO: 75 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1kg6G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

kawaguchi80 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 360
MỞ KHUÔN: 300 mm
CẢO: 34 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 110 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

AMA135 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 360 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 180G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

AMB150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 380
MỞ KHUÔN: 390 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 220G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

CH120 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 560 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 250G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 5-2001

CH120 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 310 mm
CẢO: 41 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 185G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

CH90 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 360
MỞ KHUÔN: 275 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 120G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

CLF120 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 370
MỞ KHUÔN: 371 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 350G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

CLF120 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 380
MỞ KHUÔN: 405 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 280G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 25-04-1995

CLF125 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 425 x 380
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 40 mm (mới 100%)
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 280G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 04-11-1999

CLF 125 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 380
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 280G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 10/2002

KAWA125 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 430 x 370
MỞ KHUÔN: 360 mm
CẢO: 42 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 220 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 7-1989

clf125 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 380
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 35 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 170 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2002

clf125 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 380
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 35 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 200 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

ch180 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 450
MỞ KHUÔN: 400 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 300 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

NN160 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 400 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 270 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1988

kawaguchi265 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 530
MỞ KHUÔN: 560 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 600 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

jsw220ssii 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 390 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

FCS220 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 520 x 460
MỞ KHUÔN: 455 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 540 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 06-2003

yiping280 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 910 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

NR130 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 418 x 418
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 42 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 220 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

nanrong250hb 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 485 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 580 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

HWA320 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 500
MỞ KHUÔN: 570 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

ch120 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 310 mm
CẢO: 35 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 120 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 11-1997

JSW440 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 83 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.5K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1988

clf1380 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 1200 x 1150
MỞ KHUÔN: 1180 mm
CẢO: 150 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 11K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

dgj350 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 650 x 650
MỞ KHUÔN: 590 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.4K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

TMC200 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 500 x 500
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 450G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2006

qc350 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 600
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 800 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

JSW150 1.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 42 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 230G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

fcs500 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 760 x 640
MỞ KHUÔN: 760 mm
CẢO: 85 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.7K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

DSCN2230 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 310 x 310
MỞ KHUÔN: 270 mm
CẢO: 25 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 49G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2002

JSW150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO A + K : 40 + 25 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 160 + 45G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 6-2000

kawaguchi365 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 750 x 620
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 72 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.1K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1985

NR 150 1.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2007

fcsft320 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 630 x 530
MỞ KHUÔN: 600 mm
CẢO: 75 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

YM150 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 430 x 430
MỞ KHUÔN: 340 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 190G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

nanrong550 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 760 x 760
MỞ KHUÔN: 840 mm
CẢO: 95 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.4K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

SG 75 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 360
MỞ KHUÔN: 250 mm
CẢO: 28 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 65G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

NS 120 1.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 640 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 170G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1986

clf280 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 580
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 80 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.5K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

MITSU 130 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 510 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

fcsft320zin 01
LỌT LÒNG KHUÔN:  x
MỞ KHUÔN:  mm
CẢO:  mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:  G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

CLF 100 1.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 380
MỞ KHUÔN: 345 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 230G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

nanrong350 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 610 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

FCS320 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 530
MỞ KHUÔN: 590 mm
CẢO: 75 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.130KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

FCS320 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 650 x 550
MỞ KHUÔN: 600 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 690G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 4-2004

JSW180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 280G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

jw250 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 600 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

nanrong250 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 485 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 600 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

JSW280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 630 x 630
MỞ KHUÔN: 570 mm
CẢO: 66 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 810G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

tmc600 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 865 x 865
MỞ KHUÔN: 770 mm
CẢO: 95 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.6K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

KAWA 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 600 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 500G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

clf800 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 990 x 950
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 95 mm, 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.3KG, 4.7KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

MITSU 190 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 570 x 570
MỞ KHUÔN: 630 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 475G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

niigata160sh900 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 400 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 270G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

MIITSU220 2.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 790 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 375G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

CH450 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 780 x 750
MỞ KHUÔN: 740 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1775G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

NR250 1.1 2 Copy
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 485 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 530G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

NISSEI 180 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 530 x 530
MỞ KHUÔN: 650 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 320G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1987

NR250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 485 mm
CẢO: 48 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 330G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 5-2007

NN180 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 465 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 270G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

FCS 180 01
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 420
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 470G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 11-1999

TOYO180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 300G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1987

YC 220 7
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 430G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2007

HD 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 950 mm
CẢO: 92 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.5K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

CLF 400 1.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 680 x 600
MỞ KHUÔN: 630 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 540G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2007

TSB650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 1035 mm
CẢO: 95 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.6K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

CLF500 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 760 x 670
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 75 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.330G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2005

CLF600 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 860 x 860
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.5K G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

NR350 3.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 620 mm
CẢO: 48 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 430G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

NR450 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 680 x 680
MỞ KHUÔN: 730 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.070G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

NN385 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 630 mm
CẢO: 75 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.070G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

QC350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 600
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 800G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

TOSHI350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 850G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1986

TOYO350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 700 x 700
MỞ KHUÔN: 650 mm
CẢO: 68 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 920G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

CLF 600 1.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 860 x 850
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 85 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.690G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2005

JSW650 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 960 mm
CẢO: 92 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.980G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

MITSU650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 970 x 970
MỞ KHUÔN:1350 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.200G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

IMG 1460 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 1300 x 1150
MỞ KHUÔN: 1600 mm
CẢO: 140 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 11.5KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 10-1997

JSW850 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.000G (PP)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW850 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 110 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.900G (PP)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

AMA115 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 380
MỞ KHUÔN: 340 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 160G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

SH900T 1
MENU : X
IO : X
BO NHIỆT : X
NGUỒN 24V : X
BIẾN THẾ : X
CHỐNG NHIỄU : X
DÂY CÁP : X

my tn 1
lọt lòng  : 380 x 250
dao chết : 2
dao sống : 18
     
     

HWA150 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 430 x 330
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 42 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 250G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

TOYO180 2.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

CLF 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 470 x 420
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:500 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

SH900 TFT 10.2
MENU : X
IO : X
BO NHIỆT : X
NGUỒN 24V : X
BIẾN THẾ : X
CHỐNG NHIỄU : X
DÂY CÁP : X

CLF 180 2.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 475 x 420
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 345G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2008

CLF180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 470 x 420
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 500G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

CLF 180 2.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 475 x 420
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 345G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:2008

CLF180 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 470 x 420
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 03/2006

CLF190 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 490 x 490
MỞ KHUÔN: 450 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 580G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

CLF210 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 520 x 500
MỞ KHUÔN: 480 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 550G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

CLF250 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 550 x 550
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 650G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

CLF280 1 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 580
MỞ KHUÔN: 575 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 970G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

CLF280 1 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 580
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.1KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

CLF500 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 760 x 670
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 85 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.235G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

CLF800 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 990 x 950
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.6KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

CLF800 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 990 x 940
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 95 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.2KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

CLF80 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 340 x 340
MỞ KHUÔN: 285 mm
CẢO: 30 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 135G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

CM220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 500 x 400
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 640G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

CTF180 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 500 x 460
MỞ KHUÔN: 460 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 480G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 11-1999

FCS140 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 370
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

FCS 140  2
LỌT LÒNG KHUÔN: 425 x 370
MỞ KHUÔN: 380 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 300G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1-1998

IMG 1375
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 370
MỞ KHUÔN: 380 mm
CẢO: 48 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 330G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

FCS140 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 370
MỞ KHUÔN: 390 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 5-1999

FCS140 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 370
MỞ KHUÔN: 375 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 5-1999

FCS140 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 370
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 48 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 330G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 7-2000

FCS180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 470 x 420
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 48 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 340G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

FCS180 11
LỌT LÒNG KHUÔN: 470 x 420
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

FCS180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 420
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 370G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

FCS220 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 520
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 64 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 615G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

FCS260 2.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 570 x 480
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 690G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 12/2004

FCS260 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 570 x 480
MỞ KHUÔN: 515 mm
CẢO: 68 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 810G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

FCS320 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 650 x 550
MỞ KHUÔN: 600 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 690G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3-2004

FCS420 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 720 x 610
MỞ KHUÔN: 685 mm
CẢO: 80 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1335G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2-2004

FCS600 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 830 x 720
MỞ KHUÔN: 820 mm
CẢO: 95 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.7KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

FCS60 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 320 x 260
MỞ KHUÔN: 270 mm
CẢO: 32 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 110G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 7-1999

FCS850 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 95 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.7KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

FCS90 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 355 x 300
MỞ KHUÔN: 290 mm
CẢO: 32 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 125G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 11-2001

FCSKT180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 340
MỞ KHUÔN: 315 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1987

HWA 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 550 x 550
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 500G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 9-2004

HWA280 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 530 x 420
MỞ KHUÔN: 465 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 820G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

HC450 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 780 x 780
MỞ KHUÔN: 720 mm
CẢO: 74 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.5KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

HY120 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 360
MỞ KHUÔN: 305 mm
CẢO: 38 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 210G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2002

JSW150 1.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 300 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 145G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

JSW150 1.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 X 510
MỞ KHUÔN: 400 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 270G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 7-1987

JSW150 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 51 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 370G (PS)
NĂM SẢN XUẤT KHOẢNG: 1994

JSW220 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 58 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 500G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 440G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

JSW220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW30 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 260 x 260
MỞ KHUÔN: 230 mm
CẢO: 22 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 27G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3-1994

JSW330  1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 690 x 690
MỞ KHUÔN: 600 mm
CẢO: 66 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 810G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

JSW440 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 76 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.280KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

JSW450 1 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

JSW450   1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810x810
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 85 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.5KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

JSW50 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 310 X 310
MỞ KHUÔN: 250 mm
CẢO: 28 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 55G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

JSW550 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 900 x 900
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 83 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.1KG (PP)
NĂM SẢN XUẤT: 1988

JSW550 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 900 x 900
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 83 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.8KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

JSW650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 950 mm
CẢO: 92 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.9KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW75 6 Copy 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 360
MỞ KHUÔN: 300 mm
CẢO: 35 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 110G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW850 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.900G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW850   2
LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 4KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW850 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 110 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 400 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 270G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 9-1989

JW100 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 360
MỞ KHUÔN: 310 mm
CẢO: 30 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 70G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

JW125 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 360
MỞ KHUÔN: 310 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 175G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

JW180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 480 x 480
MỞ KHUÔN: 450 mm
CẢO: 41 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 200G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

JW220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 520 x 520
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 430G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2-2004

JW250 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 545 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 720G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 7-2002

JW275 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JW400 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 720 x 720
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.250KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 8-2002

KAWA100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 330 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 170G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

KAWA125 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 430 x 370
MỞ KHUÔN: 355 mm
CẢO: 42 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 220G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1987

KAWA140 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 375 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 245G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

KAWA140 1.1 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 375 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 245G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

KAWA180 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 430
MỞ KHUÔN: 465 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 550G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1988

KAWA180 1.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 440
MỞ KHUÔN: 465 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 380G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 9-1989

KAWA180 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 340G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

KAWA200 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 440
MỞ KHUÔN: 465 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 410G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2-1989

KAWA220 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 510 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 450G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

KAWA220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 450G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

KAWA280 1.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 595 mm
CẢO: 63 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 700G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

KAWA360 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 80 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.220G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

KAWA365 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 610
MỞ KHUÔN: 720 mm
CẢO: 72 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.150G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2-1985

KAWA650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 970 x 970
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.770G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

LE250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 480 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 450G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 13-10-2002

LH200 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 470 x 470
MỞ KHUÔN: 410 mm
CẢO: 48 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 380G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

LH420 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 740 mm
CẢO: 80 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.6KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

LH800 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 910 x 910
MỞ KHUÔN: 920 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.240G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

LY110 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 350 x 320
MỞ KHUÔN: 310 mm
CẢO: 38 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 150G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2-1998

LY150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 455 x 380
MỞ KHUÔN: 390 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 220G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

LY150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 380
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 48 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 320G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

LY155 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 435 x 435
MỞ KHUÔN: 390 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 320G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2008

LY180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 470 x 430
MỞ KHUÔN: 415 mm
CẢO: 52 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 450G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3-1994

LY305 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 520 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 600G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2008

LY90 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 360
MỞ KHUÔN: 320 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 160G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2008

MITSU160 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 630 mm
CẢO: 38 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

NR150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 458 x 458
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 230G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

NR 150 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 455 X 455
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 43 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2007

NR150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 458 x 458
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 300G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

NN100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 110G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

NN250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 520 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 600G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3-1988

NS40 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 310 x 310
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 26 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 90G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

SJ100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 370 x 300
MỞ KHUÔN: 290 mm
CẢO: 32 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 110G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

SJ120 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 390 x 390
MỞ KHUÔN: 310 mm
CẢO: 42 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 230G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

SJ150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 435 x 435
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 48 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 380G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 6-1994

SHUENN JANN150 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 430 x 430
MỞ KHUÔN: 340 mm
CẢO: 48 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 350G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

SJ200 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 52 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 460G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 7-1997

SJ200 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 490 x 490
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 520G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 9-1993

SJ200 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 320G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

SJ240 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 X 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 52 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 440G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2006

SJ500 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 760 x 760
MỞ KHUÔN: 720 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.4KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

STC120 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 420
MỞ KHUÔN: 360 mm
CẢO: 40 mm (mới 100%)
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 210G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 10-1997

STC140 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 460 mm
CẢO: 44 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 270G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

CTC80 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 370 x 370
MỞ KHUÔN: 280 mm
CẢO: 35 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 120G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

SH75 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 370 x 370
MỞ KHUÔN: 490 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 135G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

SUMI150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 250G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 10-1988

TMC150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 450
MỞ KHUÔN: 375 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

TMC150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 450
MỞ KHUÔN: 375 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

TOSHI100 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 150G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1988

TSB100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 150G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1988

TOSHI150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

TOSHI75 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 360
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 32 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 105G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1988

TOYO100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 360 mm
CẢO: 32 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 106G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

TOYO100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 360 mm
CẢO: 32 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 100G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

TOYO130 1.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 180G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

TOYO130 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 255 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 180G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 3-1987

TOYO180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 X 560
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 330G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

TOYO180 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

TOYO180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 430G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1988

TOYO220 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

TOYO 250 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 600 x 600
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 700G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

TOYO 250 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 620G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 11-1993

TOYO 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 730 x 730
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 690G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

VD250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 570 x 560
MỞ KHUÔN: 510 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 230G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

DV400 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 720 x 620
MỞ KHUÔN: 650 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

YC 150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 430 x 410
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 42 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 220G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 4-2002

YC280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 510
MỞ KHUÔN: 510 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 880G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

YC600 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 860 x 760
MỞ KHUÔN: 770 mm
CẢO: 84 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.030G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1-2005

YC100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 330
MỞ KHUÔN: 340 mm
CẢO: 35 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 120G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 11-1999

YC160 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 340
MỞ KHUÔN: 380 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 320G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 7-1994

YC250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 490 x 420
MỞ KHUÔN: 415 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 540G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 12-1994

YC250 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 490 x 430
MỞ KHUÔN: 410 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 530G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 6-1998

YC90 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 290
MỞ KHUÔN: 285 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 130G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 7-1994

YOWYIH80 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 350 x310
MỞ KHUÔN: 290 mm
CẢO: 38 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 190G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1988

TKC 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 500 x 340
MỞ KHUÔN:  mm
CẢO: 25 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 50G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:4-1997

MAY DUNG 55 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 490 x 290
MỞ KHUÔN: 240 mm
CẢO: 25 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 60G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

DSC07950 Medium
LỌT LÒNG KHUÔN: 445 x 255
MỞ KHUÔN: 200 mm
CẢO: 32 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 95G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2007

MAY DUNG 85 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 500 x 385
MỞ KHUÔN: 240 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 130G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

MAY DUNG 85 1
LỌT LÒNG KHUÔN:  x
MỞ KHUÔN: 240 mm
CẢO: 30 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 90G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

CLF 80 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 340 x 340
MỞ KHUÔN:  mm
CẢO: 25 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2005

JW 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN:  mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2002

JSW 50 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 310 x 310
MỞ KHUÔN:  mm
CẢO:  mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

NN 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN:  mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

NR150 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

CH 168 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 410
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 310G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 4/2006

HWA250 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 550 x 550
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 510G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

TOYO 180 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

TOSHI 80 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 380
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 180 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

KAWA 100 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 330 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 170G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

HWA120 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 385 x 285
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 38 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:180 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 8/1994

HWA200 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 455 x 355
MỞ KHUÔN: 450 mm
CẢO: 48 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 10/1993

KAWA280 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 595 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 660G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 12/1990

CLF600 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 860 x 850
MỞ KHUÔN: 890 mm
CẢO: 85 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.700G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2005

CLF 400 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 680 x 600
MỞ KHUÔN: 620 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 500G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2007

CLF 180 2.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 475 x 420
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 345G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:2008

CLF 180 5
LỌT LÒNG KHUÔN:470 x 420 
MỞ KHUÔN:  430mm
CẢO:40  mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:270 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:2008

JSW J850EII 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x 1060 
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 4100 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:10/1994

TOYO 100G2 5
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410 
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO:36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:140 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1996

CLF 600 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 860 x 850
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO:94 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2100 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:10/7/2005

CLF 600 3
LỌT LÒNG KHUÔN: 860 x 850
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:1160 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:10/9/2005

NR 150 2
LỌT LÒNG KHUÔN:460 x 455
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO:46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:300 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

JSW J440SSII 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 710 mm
CẢO: 84 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:1550 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1989

NIGATA 350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 650 mm
CẢO: 68 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1994

CLF 400 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 680 x 600
MỞ KHUÔN: 620 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:910 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:2007

NR 250 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 485 mm
CẢO: 58 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:600 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:2004

TOYO 130G2 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 250G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1994

NR 150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 455
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 44 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:280 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

JSW 150 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:270 G(PS)
NĂM SẢN XUẤT:2000

NISSEI 210 5
LỌT LÒNG KHUÔN: 570 x 570
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:480 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1991

NR 150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 455
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:430 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

NR 150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 455
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 44 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:280 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

NN 250 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 465 mm
CẢO: 52 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:450 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1991

NISSEI 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 530 x 530
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:320 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1987

JW 300 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:730 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:2001

J350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 730 x 730
MỞ KHUÔN:700  mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 430 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

NR 120 5
LỌT LÒNG KHUÔN: 360 x 360
MỞ KHUÔN: 380 mm
CẢO: 30 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:100 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

HISHIYA100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 38 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 150 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

CLF 125 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 380
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:280 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

CLF 100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 380
MỞ KHUÔN: 340 mm
CẢO: 30 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 150 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

NISSEI 260 8
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 620
MỞ KHUÔN: 1100 mm
CẢO: 63 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 650 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1991

LIEN YU 205 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 470 x 470
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:350 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:2006

TP370 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 700 x 700
MỞ KHUÔN: 610 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:1.050G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

CH250.1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 550 x 550
MỞ KHUÔN: 505 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 410 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

LienYu 165 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 435 x 435
MỞ KHUÔN: 375 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 320 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

CLF 125 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 380
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 280 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2005

km 660 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 980 x 870
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3200 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

JSW 150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 51 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 350 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

NR 350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 615 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:1040 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

JSW 150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN:445 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:280 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW 850 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.530 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

JSW 150 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN:440 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 280 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1992

NISSEI 160 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 480 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 320 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1986

JSW 850EW 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1250 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 110 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 5.100 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

CLF190 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 485 x 480
MỞ KHUÔN:460  mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:540 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

CLF 125 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 380
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 200G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

NR 350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 585 x 585
MỞ KHUÔN: 610 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

NR120 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 358 x 358
MỞ KHUÔN: 360mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 145 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

NN 160 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 410
MỞ KHUÔN: 400 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

JSW 100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 410
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 170 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

NR 150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 458 x 458
MỞ KHUÔN: 415 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 190 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2010

TOYO 180 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

LY 135 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 410 x 405
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 230 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2002

TOYO 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

TOYO 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

LH 370
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 610
MỞ KHUÔN: 545 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:  900 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

FCS 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 420
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 380 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

FCS 260 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 570 x 480
MỞ KHUÔN: 520 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 690 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 10/2004

NR 350 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 590 x 580
MỞ KHUÔN: 615 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 540 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2010

FCS 140 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 375
MỞ KHUÔN: 360 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

LH 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2008

NISSEI 160 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 640 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:320 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

CLF 100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 330 x 350
MỞ KHUÔN: 300 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 190 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

CLF 200 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 500
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 68 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1000 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

YC 150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 430 x 410
MỞ KHUÔN: 420 mm
CẢO: 42 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:220 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2005

TOYO 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

JSW 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 950 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3500 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

JSW 150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 400 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 280 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

CLF 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 580
MỞ KHUÔN: 570 mm
CẢO: 80 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.520 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

Km 450 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 820 x 820
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 80 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.380 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

LH280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

CLF 125 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 420
MỞ KHUÔN: 380 mm
CẢO: 43 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 280 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

CLF 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 550 x 550
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 650 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

NN 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 450 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

NN 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 52 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 450 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1999

NN180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 450 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

KM 360 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 710 x 710
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 63 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 750 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

NN 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 500 mm
CẢO: 52 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 450 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

mitsu 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 970 x 970
MỞ KHUÔN: 1350 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3200 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

FCS 520 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 85mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1800 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

JSW 450 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 53 mm - 58 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:450G - 510G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

CLF100 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 380 x 375
MỞ KHUÔN: 340 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 240 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

FCS 260 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 570 x 480
MỞ KHUÔN: 525 mm
CẢO: 62 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 600 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

FCS 220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 520 x 460
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 57 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 460 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2002

JSW 220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

CLF 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 620 x 580
MỞ KHUÔN: 680 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:1.160 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

CLF 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 555 x 550
MỞ KHUÔN: 540 mm
CẢO: 52 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 580 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

KM 180 3
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 340 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

NISSEI 260 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 600 mm
CẢO: 61 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:580 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:

CLF 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 555 x 550
MỞ KHUÔN: 520 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 650 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 685 x 600
MỞ KHUÔN: 620 mm
CẢO: 75 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.330 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

NR 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 508 x 508
MỞ KHUÔN: 485 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 530 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

TOYO 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 580 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 620 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

NR 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 508 x 508
MỞ KHUÔN: 485 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 530 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

NN 250 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 60 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 570 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

JSW 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 950 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3.5 kg (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1993

JSW 220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

JSW 850 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 1060 x 1060
MỞ KHUÔN: 1200 mm
CẢO: 110 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 4.8 KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

LH 280 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 540 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

JSW 550 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 900 x 900
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 66 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1.080 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

TOYO 130 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 330 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 180 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

JSW 220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

SUMI 180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 430 mm
CẢO: 40mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 190 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1997

NR130 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 418 x 418
MỞ KHUÔN: 385 mm
CẢO: 42 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 220 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

NR150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 458 x 458
MỞ KHUÔN: 425 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 300 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2008

JSW 220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 550 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2004

UNION200.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 440 x 340
MỞ KHUÔN: 315 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 310G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995

CLF125 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 420 x 380
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN:280 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2002

JSW 330 SSII 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 690 x 690
MỞ KHUÔN: 600 mm
CẢO: 66 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 810G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1988 

LY 255 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 445 mm
CẢO: 51 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 480 G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2001

NN 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 3 kg (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1998

km 650 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 970 x 970
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 100 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.7 kg (PS)
NĂM SẢN XUẤT

HWA160 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 450
MỞ KHUÔN: 465 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 290G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 5/2004 

YC220 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 480 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 500G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 03/2002

LH550 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 840 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.100G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

SUMI220 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 520 mm
CẢO: 56 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 510G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1990

FCS520 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 810 mm
CẢO: 95 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.200G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2000

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 610 x 610
MỞ KHUÔN: 590 mm
CẢO: 70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 950G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1994

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 365 x 290
MỞ KHUÔN: 280 mm
CẢO: 35mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 145G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2007

1
LỌT LÒNG KHUÔN: 395 x 395
MỞ KHUÔN: 320 mm
CẢO: 38mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 185G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2007

NIISSEI 160 1.1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 480 mm
CẢO: 49 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 310G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1986

NISSEI180 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 530 x 530
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 300G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1987 

JSW550 1
LỌT LÒNG KHUÔN:900 x 900
MỞ KHUÔN: 900 mm
CẢO: 83 mm        CDLK : 430mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.100g (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1989

TMC120 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 425 x 425
MỞ KHUÔN: 350 mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 160G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:2003

JSW450 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 810 x 810
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 84 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1500G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996

image7
LỌT LÒNG KHUÔN: 425 x 425
MỞ KHUÔN: 350mm
CẢO: 36 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 140G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2003

HISHIYA 180 5
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 475 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1996 

TOYO 180G2 3
LỌT LÒNG KHUÔN: 510X510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 52 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 380G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:  

KM 180C 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 340G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

HAW200L 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 450 x 355
MỞ KHUÔN: 450 mm
CẢO: 55 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 430G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992

KM 180B 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 470 mm
CẢO:50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 340G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991

CLF 400TX 6
LỌT LÒNG KHUÔN: 730 x 730
MỞ KHUÔN: 685 mm
CẢO:70 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 1170G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:  2008

JSW 150 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 510
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 46 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 280G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: khoảng 1994

JSW 350EII 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 730 x 730
MỞ KHUÔN: 700 mm
CẢO: 66 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 830G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1999

TOYO 220G2 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 460 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1995 

TOSHIBA 220 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 560 x 560
MỞ KHUÔN: 800 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 360G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: khoảng 1993

JSW J650HD 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 950
MỞ KHUÔN: 910 mm
CẢO: 90 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 2.8 KG (PS)
NĂM SẢN XUẤT:  1997

NESSEI 160 6
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 480 mm
CẢO: 50 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: khoang 300G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1987

FCS 820 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 950 x 920
MỞ KHUÔN: 1000 mm
CẢO: 110 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 4kg2 (PS)
NĂM SẢN XUẤT:4/1994 

CLF 400 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 680 x 600
MỞ KHUÔN: 620 mm
CẢO: 65 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 910G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 2007

NISSEI 180 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 530 x 530
MỞ KHUÔN: 440 mm
CẢO: 49 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 310G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: khoảng 1988

JSW J220EII 2
LỌT LÒNG KHUÔN: 580 x 580
MỞ KHUÔN: 560 mm
CẢO: 53 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 420G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1992 

NIGATA 160 6
LỌT LÒNG KHUÔN: 510 x 410 
MỞ KHUÔN: 370 mm
CẢO: 45 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 260G (PS)
NĂM SẢN XUẤT: 1991 

TOYO130 1
LỌT LÒNG KHUÔN: 460 x 460
MỞ KHUÔN: 330 mm
CẢO: 40 mm
PHUN KEO TỐI ĐA 1 LẦN: 180G (PS)
NĂM SẢN XUẤT:1993